Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  tiếng khóc thét lên (của ai); tiếng tru (của chó)
  tiếng rú (của động cơ…)
  Động từ
  khóc thét lên; tru lên; gầm rú lên
  con chó ngồi ngoài cửa tru lên [đòi vào]
  cằn nhằn, rên rẩm; lải nhải
  đừng có rên rẩm nữa!
  "I want to go home", he whined
  "Con muốn về nhà", nó lải nhải

  * Các từ tương tự:
  whiner