Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whiner /'wainə[r]/  /'hwainə[r]/

  • Danh từ
    người cằn nhằn lải nhải