Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có nhiều sạn
  cheap gritty bread
  bánh mì có sạn rẻ tiền
  gan dạ
  a gritty fighter
  một chiến ai gan dạ