Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grating interferometer   

  • (Kỹ thuật) giao thoa kế nhiễu xạ