Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kêu cót két
  chiếc xe bằng gỗ chuyển động kêu cót két
  các khớp xương rệu rạo của người già
  Danh từ
  tiếng cót két

  * Các từ tương tự:
  creakily, creakiness, creakingly, creaky