Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lanh lảnh, xé tai (âm thanh)
  a strident voice
  giọng nói lanh lảnh

  * Các từ tương tự:
  stridently