Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng lattice-work)
    tấm mắt cáo

    * Các từ tương tự:
    lattice window, latticed, latticework