Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    chọc tức, trêu gan