Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discordant /di'skɔ:dənt/  

 • Tính từ
  không hài hòa, lủng củng
  discordant views
  quan điểm lủng củng
  nghịch tai (âm thanh)

  * Các từ tương tự:
  discordantly