Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est) the thé, lanh lảnh; inh tai
  a shrill whistle
  tiếng còi lanh lảnh
  (nghĩa bóng, thường nghĩa xấu) hay nheo nhéo đòi hỏi, hay liên hồi kêu ca
  báo chí đả kích càng liên hồi hơn

  * Các từ tương tự:
  shrillness, shrilly