Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-pitched /hai'pit∫t/  

  • cao, the thé (âm thanh…)
    dốc (mái nhà)