Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

screechy /'skri:tʃi/  

  • Tính từ
    thất thanh, thét lên, rít lên