Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ống dẫn; hệ thống ống dẫn
  dải viền cuộn thừng (trên áo…); đường cuộn thừng (bằng kem…, trên mặt bánh)
  sự thổi sáo, sự thổi tiêu; tiếng sáo, tiếng tiêu
  we heard their piping in the distance
  chúng tôi nghe tiếng sáo của chúng nó ở đằng xa
  Tính từ
  cao, the thé, lanh lảnh (tiếng nói, giọng nói)
  piping hot
  nóng bỏng, nóng lắm (chất nước, món ăn)
  a bowl of soup served piping hot
  một bát xúp dọn ra đang nóng bỏng