Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng boong phát ra từ chuông lớn

    * Các từ tương tự:
    bongo, bongoist