Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều bongos hoặc bongoes)
    trống bongo (trống nhỏ đánh bằng ngón tay)

    * Các từ tương tự:
    bongoist