Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tẩu dài (hút thuốc lá, của người Thổ-nhĩ-kỳ)