Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sừng (trâu bò…); gạc (hươu nai…)
  chất sừng
  comb made of horn
  lược làm bằng sừng
  (nhạc) kèn co
  tù và
  còi (ô tô…)
  sound the horn to alert a cyclist
  bóp còi báo hiệu cho người đi xe đạp
  râu (sâu bọ)
  đầu nhọn trăng lưỡi liềm
  draw in one's horns
  co vòi lại
  on the horns of a dilemma
  trong thế tiến thoái lưỡng nan
  take the bull by the horns
  xem bull
  Động từ
  horn in [on something]
  giây vào (một việc có lợi…, mà không được mời)

  * Các từ tương tự:
  horn of plenty, horn-bar, horn-mad, horn-pipe, horn-rimmed, horn-rims, hornbeam, hornbill, hornblend