Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whistle /'wisl/  /'hwisl/

 • Danh từ
  tiếng huýt gió, tiếng huýt sáo, tiếng huýt còi
  tiếng hót (chim)
  cái còi
  the referee blew his whistle
  trọng tài thỏi còi
  blow the whistle on somebody (something)
  xem blow
  clean as a whistle
  xem clean
  wet one's whistle
  xem wet
  Động từ
  huýt gió, huýt sáo
  chú bé huýt gió một cách vui vẻ
  nó vừa đi vừa huýt một điệu vui
  rú, rít
  xe lửa rú còi đằng xa
  gió rít qua khe cửa
  một viên đạn rít qua đầu nó
  huýt gọi, huýt ra hiệu
  chị ta huýt gọi con chó trở lại
  nó huýt ra hiệu cho bạn nó nấp đi
  whistle in the dark
  cố trấn tĩnh
  whistle for something
  (khẩu ngữ)
  mong ước mà chẳng ăn thua gì, uổng công thôi
  if he wants his money now he'll have to whistle for itI'm afraid
  bây giờ mà nó muốn đòi tiền thì tôi e rằng chỉ uổng công mà thôi

  * Các từ tương tự:
  whistle-stop, whistler