Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay huýt gió, người hay huýt sáo; chim hay hót
    ngựa thở khò khè