Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

woodwind /'wʊdwind/  

  • Danh từ
    (nhạc)
    kèn sáo gỗ