Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng chim chiếp (của chim non)
  Động từ
  chiêm chiếp (chim non)

  * Các từ tương tự:
  cheeper