Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ống dẫn (dầu, hơi đốt)
  (nghĩa bóng) đường dây (thông tin) riêng, đường dây trực tiếp
  a pipeline to the Prime Minister
  đường dây trực tiếp đến thủ tướng
  in the pipeline
  đang chuẩn bị; sắp được thông qua (luật học, đề nghị…)
  new laws to deal with his abuse are in the pipeline
  luật mới để đối phó với thói lạm dụng đó đang được chuẩn bị