Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nấu; cách nấu ăn
  to be the cooking
  nấu ăn, làm cơm
  (từ lóng) sự giả mạo, sự khai gian
  cooking of accounts
  sự giả mạo sổ sách, sự chữa sổ sách, sự khai gian

  * Các từ tương tự:
  cooking range