Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [xảy ra] đến nơi
  be faced with imminent death
  sắp chết đến nơi

  * Các từ tương tự:
  imminently, imminentness