Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imminently /'iminəntli/  

  • Tính từ
    đến nơi rồi