Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tính từ
    sắp xảy đến, xảy ra đến nơi, sắp đến
    the impending exams
    những kỳ thi sắp tới