Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) tầm nhìn, tầm hiểu biết, phạm vi kiến thức
  a woman of narrow horizon
  một phụ nữ có tầm nhìn hẹp
  travel broadens one's horizon
  du lịch làm mở mang kiến thức con người
  the horizon
  (số ít)
  chân trời
  on the horizon
  xảy ra đến nơi (sự việc…)

  * Các từ tương tự:
  horizontal, horizontal bar, Horizontal equity, Horizontal intergration, horizontality, horizontally