Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  beyond (outside) one'sken
  ngoài tầm hiểu biết
  các hoạt động của thị trường chứng khoán vượt quá tầm hiểu biết của đa phần quần chúng
  Động từ
  (-nn, quá khứ kenned, kent; động tính từ quá khứ kenned) (Ê-cốt)
  biết

  * Các từ tương tự:
  kenaf, kendo, Kenedy Round, kennel, kennel ration, kenning, keno, kenosis, kenotron