Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horizontal bar /hɔri'zɔntl'bɑ:/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) xà ngang