Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  scope for (to do) something
  cơ hội làm gì, dịp làm gì
  một căn nhà có thể sửa sang cho tốt hơn
  phạm vi (những vấn đề được xét tới, đề cập tới)
  vấn đề ấy ở ngoài phạm vi mà chúng tôi tìm hiểu

  * Các từ tương tự:
  -scope