Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (dạng kết hợp, tạo danh từ)
  dụng cụ quan sát
  kính viễn vọng
  kính hiển vi

  * Các từ tương tự:
  scope