Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bề ngang, bề rộng
  a garden ten metres in breadth
  khu vườn rộng mười mét
  khổ (vải)
  những mảnh vải nhiều khổ khác nhau
  tầm rộng (kiến thức…)
  her breadth of experience makes her ideal for the job
  tầm rộng kinh nghiệm của bà ta khiến bà ta là người lý tưởng nhất để làm việc đó
  sự rộng rãi, sự khoáng đạt
  show breadth of mind
  tỏ ra có đầu óc khoáng đạt
  by a hair (a hair's) breadth
  xem hair
  the length and breadth of something
  xem length

  * Các từ tương tự:
  breadthways, breadthwise