Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catholicity /,kæθə'lisəti/  

  • Danh từ
    tính phổ biến, tính rộng rãi