Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liberality /libə'ræləti/  

  • Danh từ
    tính rộng rãi, tính hào phóng
    tính bao dung, tính rộng lượng