Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhịp (cầu…)
  chiếc cầu bắc qua sông chỉ có một nhịp
  khoảng thời gian
  over a span of six years
  trong khoảng thời gian sáu năm
  a short span of time
  một khoảng thời gian ngắn
  the span of life
  tuổi thọ
  (cũ) gang tay (khoảng 23 cm)
  Động từ
  quá khứ cổ của spin
  (-nn-) bắc cầu qua, xây vòm qua; bắc qua
  sông Thames có nhiều cầu bắc qua
  trải rộng ra
  kiến thức của ông ta trải rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau
  cuộc đời bà ta trải dài gần hết thế kỷ 19
  bao được gọn trong một gang tay
  can you span an octave on the piano?
  gang tay của anh có bao được gọn các phím một quãng tám trên đàn pianô không?
  Tính từ
  spick-and-span
  xem spick

  * Các từ tương tự:
  span roof, span-new, span-worm, spandrel, spangle, spangles, spangling, spangly, Spaniard