Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cầu
  a bridge across the stream
  chiếc cầu bắc qua suối
  trao đổi văn hóa là một cách để xây dựng cầu nối giữa các dân tộc
  the bridge of a pair of glasses
  cầu kính đeo mắt
  a bridge for keeping false teeth in place
  cầu răng giả
  (hàng hải) đài chỉ huy của thuyền trưởng
  sống (mũi)
  ngựa (đàn viôlông, đàn ghita…)
  burn one's boats (bridges)
  xem burn
  cross one's bridges when one comes to them
  xem cross
  a lot of (much) water has flowed under the bridge
  xem water
  water under the bridge
  xem water
  Động từ
  bắc cầu
  bridge a river
  bắc cầu qua sông
  bridge a (the) gap
  lấp chỗ trống; lấp cái hố ngăn cách
  bridge a gap in the conversation
  lấp chỗ trống lúc nói chuyện
  how can we bridge a gap between rich and poor?
  làm thế nào chúng ta lấp được cái hố ngăn cách kẻ giàu với người nghèo?
  Danh từ
  bài brít

  * Các từ tương tự:
  bridge circuit, bridge network, bridge transformer, bridgeable, bridgehead, bridgeless, bridgeware, bridgework