Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

connexion /kə'nek∫n/  

  • Danh từ
    (Anh)
    như connection