Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) chuyển kiện, chương trình bắc cầu