Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

span-worm /'spænwə:m/  

  • Danh từ
    con sâu đo