Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flyover /'flai'əʊvə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ overpast) cầu chui
    (từ Mỹ) (như flypast)