Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flypast /'flaipɑ:st/  /'flaipæst/

  • Danh từ
    (từ Mỹ flyover)
    chuyến bay biểu diễn