Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kỳ, thời kỳ
  a period of peace
  một thời kỳ hòa bình
  the incubation period is two weeks
  thời kỳ ủ bệnh là hai tuần
  the post-war period
  thời kỳ hậu chiến
  các thời kỳ lịch sử
  (địa) kỷ
  the Jurassic period
  kỷ Jura
  tiết [học] (45 phút, ở nhà trường)
  ba tiết địa lý mỗi tuần
  sự hành kinh
  have a period
  thấy kinh
  (ngôn ngữ học) (cách viết khác full stop) dấu chấm câu
  (khẩu ngữ) chấm hết
  we can't pay higher wages, period
  chúng tôi không thể trả lương cao hơn nữa, chấm hết
  (ngôn ngữ học) câu đầy đủ; câu nhiều mệnh đề
  (vật lý học, thiên) chu kỳ
  period of oscillation
  chu kỳ dao động

  * Các từ tương tự:
  period piece, periodic, periodic table, periodical, periodically, periodicity, periodism, periodogram, periodontal