Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epoch /'i:pɒk/  /'epək/

 • Danh từ
  kỷ nguyên
  make an epoch
  mở ra một kỷ nguyên

  * Các từ tương tự:
  epoch-making, epochal