Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kỷ nguyên
  kỷ nguyên công giáo, công nguyên
  thời đại
  chúng ta đang sống trong thời đại máy vi tính

  * Các từ tương tự:
  eradiate, eradiation, eradicable, eradicate, eradication, eradicative, eradicator, erasability, erasable