Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eradicator /i'rædikeitə[r]/  

  • Danh từ
    người trừ tiệt; chất trừ tiệt, chất tẩy
    a bottle of ink eradicator
    một chai nước tẩy vết mực