Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

generation /dʒenə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự tạo ra, sự phát ra
  the generation of heart by friction
  sự tạo ra nhiệt bằng ma sát
  thế hệ, đời
  experience handed down from generation to generation
  kinh nghiệm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
  người máy đời ba
  (sinh vật) sự sinh sản

  * Các từ tương tự:
  generation data group (GDG), generation gap, generation rate