Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

generation gap /dʒenə'rei∫n gep/  

  • khoảng cách thế hệ (khiến người già người trẻ khó hiểu nhau)