Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cha, bố
  (thường số nhiều) tổ tiên
  đất đai của tổ tiên chúng ta
  ông tổ
  the father of Vietnamese poetry
  ông tổ của nền thơ ca Việt Nam
  cha, tu sĩ
  Father
  Chúa Trời, Thượng Đế
  God the Father
  Đức Chúa Cha
  be gathered to one's fathers
  xem gather
  the child is father of the man
  xem child
  from father to son
  cha truyền con nối
  like father, like son
  cha nào con nấy
  old enough to be somebody's mother (father)
  xem old
  the wish is father to the thought
  xem wish
  Động từ
  là cha, sinh ra
  father a child
  là cha một đứa bé
  (nghĩa bóng) lập ra
  father a project
  lập ra một đề án
  father somebody (something) on somebody
  nói rằng ai đó là tác giả, là người khởi xướng ra
  đây không phải là kế hoạch của tôi, tìm ai khác đứng tên là tác giả đi

  * Các từ tương tự:
  Father Christmas, father figure, Father time, father-in-law, fatherhood, fatherland, fatherless, fatherlike, fatherliness