Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

papa /pə'pɑ:/  /'pɑpə:/

  • Danh từ
    (cũ, khẩu ngữ)
    bố, ba (tiếng trẻ con hay dùng)

    * Các từ tương tự:
    papacy, papain, papal, papalism, papalist, papally, paparazzo, papaver, papaveraceous