Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  the Papacy
  cương vị giáo hoàng; quyền lực giáo hoàng
  chế độ giáo hoàng
  thời gian tại vị [của giáo hoàng]
  during the papacy of Jean Paul II
  trong thời gian tại vị của giáo hoàng Jean Paul II